About Us
Current Location:homepage  About Us  Faculty

Research Institute for Gas Dynamics of Engine

Wang Zhongqi, Wang Songtao, Zhou Xun, Chen Shaowen, Du Xin, Wen Fengbo, Cai Le

Institute of Propulsion Theory and Technology

Chen Fu, Song Yanping, Han Wanjin, Huang Hongyan, Yan Peigang, Lu Wencai, Gu Zhonghua, Chen Huanlong, Wang Xiangfeng, Liu Huaping

Institute of combustion technology

Qin Yukun, Wu Shaohua, Sun Shaozeng, Sun Rui, Li Ruiyang, Gao Jihui, Chen Lizhe, Gao Jianmin, Liu Huanpeng, Li Zhengqi, Zhu Qunyi, Liu Hui, Du Qian, Wang Hui, Qiu Penghua, Zhao Guangbo, Qin Ming, Qian Juan, Wu Jiangquan, Chen Zhichao, Zhao Yijun, Cao Qingxi, Liu Li, Zeng Lingyan, Wang Pengxiang

Institute of Aeronautical and Astronautical Thermophysics

Tan Heping, Xia Xinlin, Ruan Liming, Liu Linhua, Xie Ming, Dong Shikui, Yi Hongliang, Shuai Yong, Qi Hong, Zhao Junming, Ma Yu, Ai Qing, Sun Chuang, Yuan Yuan, Qiu Jun, Zhang Yong

Institute of Advanced Power Control and Reliability

Yu Daren, Bao Wen, Yang Yongbin, Ning Zhongxi, Liu Jinfu, Ding Yongjie, Liu Hui, Li Hong, Qin Jiang

Institute of Power Machinery Vibration and Noise Control Technology

Liu Zhansheng, Ye Jianhuai, Zhang Guanghui, He Peng

Center for Fluidmachinery and Engineering

Li Fengchen, Wang Hongjie, Dong Yong, Yan Guojun, Liu Quanzhong, Cai Weihua, Li Xiaobin, Gong Ruzhi, Han Lei

Center for Energy and Environmental Engineering

Li Bingxi, Dong Peng, Lu Huilin, Bie Rushan, Wang Li, Yao Zhanli, He Zhihong, He Yurong, Zhang Haochun, Zhai Ming, Liu Guodong, Zhang Yaning, An Liang, Wang Shuai, Wang Tianyu

Institute of Industrial Electronic Technology

Wang Qingchao, Yan Liming, Cai Peng